Community Mall

Community Mall และศูนย์การค้า

รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับคอมมูนิตี้ มอลล์ และศูนย์การค้า ประชาสัมพันธ์ Community Mall เปิดใหม่ รวมถึงพื้นที่เช่า ให้เช่าพื้นที่ งานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า และร้านอาหารอร่อย ๆ และร้านค้าใน Community Mall